Obecní dům č. p. 87

Kalendář termínů

30.03.2015, Ondřej Sýkora 

Provozní řád

18.04.2013, Ondřej Sýkora 

Předmět užívání:

 1. Salónek vč. příslušných prostor (kuchyňka, WC, chodby) a zařízení v nich umístěných v Obecním domě na Hájově

Zprostředkovatel:

 1. Osadní výbor na Hájově

Uživatel:

 1. Každá právnická nebo fyzická osoba

Účel užívání:

 1. Pořádání jednání, školení, prezentací, porad, rodinných oslav apod.

Postup pro užívání:

 1. Užívání výše uvedených prostor je možno pouze na základě objednávky zaslané uživatelem a potvrzené zprostředkovatelem a po zaplacení ceny za užívání.
 2. Objednávku salónku lze provést:
  • telefonicky u správce objektu paní Kláry Jurečkové
  • kontakt
  • Zprostředkovatel salónku účtuje cenu za užívání prostor takto:
   První započatá hodina 400 Kč/hod.
   Druhá a každá další započatá hodina 100 Kč/hod.
   Čtyři a více hodin - jednotná paušální cena celkem 600 Kč/den
   Vyprání ubrusů - velký 60 Kč/kus
   Vyprání ubrusů - malý 40 Kč/kus
 3. Za užívání je přípustná pouze platba v hotovosti uhrazená před užíváním prostor. Uživateli bude vystaven příjmový pokladní doklad správcem objektu.
 4. Uživatel je oprávněn využívat prostory pouze po dobu uvedenou v objednávce a sjednanou při rezervaci.
 5. Současně s předáním a převzetím předmětu krátkodobého pronájmu provede správce objektu proškolení o používání všech uživateli poskytnutých dostupných zařízení.
 6. Uživatel je povinen předat správci budovu do 10:00 hodin následujícího dne.

Povinnosti uživatele:

 1. Uživatel je povinen:
  • zajistit dodržování ustanovení tohoto provozního řádu, uživatel zodpovídá i za všechny účastníky jím pořádaných akcí,
  • dodržovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy. V případě používání vlastních přístrojů, zařízení a spotřebičů je povinen provozovat jen zprostředkovatelem schválené přístroje, zařízení a spotřebiče, které jsou na jeho náklady v pravidelných lhůtách stanovených zákonem nebo jiným závazným předpisem kontrolovány.
  • zkontrolovat při ukončení užívání prostor, zda jsou použitá el. zařízení v požárně bezpečném stavu,
  • ihned ohlásit správci objektu všechny případné závady na elektroinstalaci, zjištěné při užívání, respektive na zařízeních ohrožujících bezpečnost osob,
  • uhradit zprostředkovateli jakékoli škody vzniklé nedodržením předpisů či užíváním pronajatých prostor, a to způsobené i kýmkoli z návštěvníků pořádané akce,
  • uhradit zprostředkovateli také veškeré náklady spojené s uvedením poškozeného vybavení interiérů a technického zařízení do původního stavu.
 2. Uživatel a osoby ve vztahu k němu jsou povinni v užívaných prostorách udržovat pořádek. Po ukončení krátkodobého pronájmu jsou povinni předmět užívání v původním stavu předat správci objektu.
 3. Pokud bude po převzetí prostor zpět zprostředkovatelem zjištěno výrazné znečistění nebo jakékoli poškození interiéru nebo instalovaného technického zařízení, bude o zjištěných škodách sepsán protokol a podepsán uživatelem i zprostředkovatelem.
 4. V celém Obecním domě je přísný zákaz kouření.
 5. Provozní řád je platný od 1.7.2011

Provozní řád ke stažení

Vstup do administrace