Osadní výbor

Současný OV

17.04.2013, Ondřej Sýkora 

Byl jmenován na zasedání zastupitelů města dne 1. listopadu 2018:

 • Sýkora Ondřej, Ing. - předseda
 • Böhm Martin
 • Böhm Petr, Ing.
 • Kocourek Pavel
 • Kuchařová Petra
 • Opěla Ondřej
 • Šrámek Jaroslav

Kontakt na členy viz. stránka Osadní výbor - členové a kontakty

E-mail: Zaslat zprávu

Plán práce Osadního výboru

Plán práce na 2. pololetí 2020

 

Místo jednání: kancelář OV v Obecním domě čp. 87 na Hájově

Program

 1. Zahájení a rekapitulace posledních událostí a jednání v obci
 2. POV a správa obecního majetku - provozní potřeby, návrhy, organizace údržby
 3. Finance - provozní (malý) rozpočet, čerpání, výhled
 4. Kulturní a společenské záležitosti v obci
 5. Informace, úkoly a podněty ze zastupitelstva a rady města (zástupce města)
 6. Různé a diskuse
 7. Usnesení

Jednací řád

 1. Osadní výbor se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích s kompetencemi schválenými na 2. zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2002.
 2. Osadní výbor se ke své činnosti schází především v řádných termínech stanovených v plánu práce.
 3. Řádné zasedání osadního výboru je veřejné - t. j. přístupné ostatním občanům.
 4. Řádná i mimořádná jednání svolává a řídí předseda OV nebo zástupce města.
 5. Člen OV je povinen zúčastňovat se schůzí osadního výboru.
 6. Přípravu jednání organizuje předseda osadního výboru.
 7. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas většina členů OV.
 8. Za zápis zodpovídá předseda OV, který zajistí předání zápisu z jednání na MěÚ a zveřejnění na místní Úřední desce do jednoho týdne.

Kompetence OV

Dle § 121 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je osadní výbor oprávněn:

 1. předkládat zastupitelstvu, radě a výborům obce návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
 2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
 3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce,
 4. dále ZM Příbora schválilo na svém 2. zasedání dne 19.12.2002 svěřit osadním výborům právo disponovat s finančními prostředky určenými rozpočtem města pro potřeby osadních výborů a organizací a složek působících v příslušné části obce.

Vstup do administrace