Klub důchodců

Hájovští důchodci v roce 2017

15.03.2018, Ondřej Sýkora 

V neděli 18. února jsme se sešli na výroční členské schůzi Klubů důchodců Hájov.  Zhodnotili jsme uplynulý rok a zároveň si řekli, co uskutečníme v letošním roce.

Schůzi zahájila a řídila paní Mirka Matoušová. Nejprve přivítala všechny přítomné a hosty.  A to starostu města ing. Bohuslava Majera,  místostarostku města ing.  Danu Foriškovou  Ph.D. a předsedu osadního výboru pana Radka Jurečku.

Jsme rádi, že nám v neděli odpoledne věnovali svůj drahocenný čas. Slovo poté předala paní Marcele Sýkorové, která zastává funkci kulturního referenta. Ve svém vystoupení nás obšírně informovala o kulturní a společenské činnosti v minulém roce. A protože toho, co se událo, bylo opravdu hodně, zmíním se jen o několika akcích.

Každým rokem nás pozvou do mateřské školky na vánoční vystoupení dětí. Připravili si moc pěkný program. Děti nás obdarovaly dárečkem a my je zase sladkou odměnou. Další návštěvu  jsme měli na Den matek.

Ještě v lednu jsem si uspořádali společenský večírek a při dobrém jídle a pití jsme vydrželi do pozdních hodin. Nakonec jsme si zazpívali a domů jsme odcházeli spokojeni , unaveni, ale dobře naladěni.

V únoru jsme se všichni zúčastnili výroční členské schůze, na které mimo jiné proběhly volby předsedy. Paní Barbora Zárubová, která tuto funkci zastávala od založení klubu, takže 18 let, požádala o uvolnění. Poděkovali jsme paní Zárubové za její práci, kterou pro klub vykonala.  Za novou předsedkyni jsme zvolili paní Alenu Kubečkovou. Popřáli jsme ji , ať se ji daří a ať má k tomu hodně elánu. Kulturní referentku jsme na místo paní Kubečkové zvolili paní Marcelu Sýkorovou.

Na MDŽ jsme ženy obdarovali kytičkou a na Velikonoce jsme je vyšlehali tatarem. Za to jsme dostali malované vajíčko. Také jsme si zajeli do Závišic na bowling. Měli jsme to takové pestré odpoledne.

Během roku jsme byli dvakrát v divadle v Ostravě. Nejdříve na představení Ples v opeře a potom na Edith a Marlene. Obě představení se líbila a byli jsme rádi za pěkný kulturní zážitek. Taky jsme za přiznivého počasí využívali pergolu na výletišti a ženy se vždy postaraly o něco dobrého k snědku. Na svatý duch to byla smaženice  ze 127 vajíček, potom guláš a  pro změnu zase opékání špekáčků.  Počasí nám vždy přálo a posezení pod pergolou bylo opravdu příjemné.

Ženy se starají o muškáty na oknech obecního domu. Dostaly za pečlivou starost 300,- Kč ve vyhlášené soutěži městem o květinovou výzdobu. Peníze zase použijí na nákup substrátu pro příští rok.  V listopadu jsme si za sponzorský dar koupili a usmažili pstruhy. Všem chutnalo a tímto děkujeme ing. Břetislavu Matulovi za finanční prostředky.  V prosinci jsme vyzdobili stromeček, nachystali betlém, zapálili svíčky a v této krásné vánoční atmosféře se rozloučili se starým rokem.

I když si někdo může říct, že je to většinou o jídle, není to tak. Kde se ale jinak sejít než u dobrého jídla a nějaké té stamprličky. Povykládat si, někdy si i postěžovat, ale hlavně přijít, strávit společný čas a zase máme na týden vystaráno. Je přece dobře někam patřit.

Nezapomínáme ani na jubilanty. Vždycky je obdarujeme kytičkou a dárkem.

V loňském roce to byli :

Eliška Sýkorová  85 let

Marie Jalůvková  85 let

Vlastimil Matula 75 let

Stanislav Červenka 75 let

František Kocourek 75 let

Dana Kocourková 70 let

Alois Matula 70 let

Marta Krestová 65 let

Marie Drozdová 65 let

Předsedkyně paní Alena Kubečková poděkovala všem členům, že podle svých možností pomáhají v klubu.  Činnost v klubu, jak jsme slyšeli, je velmi bohatá a pestrá. Poděkovala také představitelům města a obce za přízeň a podporu. Uvedla, že máme celkem 40 členů. Také jsme minutou ticha uctili památku za zemřelé členky. Všem přítomným popřála do letošního roku hodně zdraví a spokojenosti.

Důchodci si také půjčují každý týden knížky v obecní knihovně, která je ve vedlejší místnosti. Knihovnici je paní Marta Kabátová, naše členka, která se pečlivě o knihovnu stará a my ji za to děkujeme.

Potom jsme vyslechli zprávu pokladníka paní Ludmily Zárubové a revizora účtu pana Josefa Černého. V diskuzi vystoupili také hosté a informovali nás o dění v obci a ve městě včetně připravovaných investičních akcí pro tento rok.  Jsme za tyto informace od našich představitelů vděční a rádi je vždy přivítáme, když přijdou mezi nás. 

A jelikož jsme program výroční členské schůze zcela vyčerpali, řídící schůze paní Mirka Matoušová poděkovala všem za trpělivost a výroční schůzi ukončila.

Jan Matula

člen klubu důchodců

 

Fotogalerie

17.04.2013, Ondřej Sýkora 

Podívejte se do fotogalerie...

Statut a organizace Klubu důchodců

17.04.2013, Ondřej Sýkora 

 1. Klub důchodců byl založen v r. 1998 jako místní zájmová skupina seniorů.
 2. Není registrován jako právnická osoba ani není jmenovaným orgánem místní samosprávy.
 3. Ze své činnosti je zodpovědný Osadnímu výboru Hájov, jmenovanému zastupitelstvem města.
 4. Klub důchodců ke své činnosti užívá zasedací místnost v obecním domě č.p. 87 a majetek, který je účetně evidován u města Příbora.
 5. Výbor jmenují a odvolávají evidovaní členové Klubu důchodců.
 6. Klub důchodců ke své činnosti využívá finančních prostředků:
       přidělených městem nebo Osadním výborem
       ze sponzorských darů
 7. Klub důchodců přijal na výroční členské schůzi 10.2.2008 požadavek těchto dosavadních členů výboru o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů:  
    Julie Žábenská
  Václav Kabát
  Václav Sýkora
 8. kterým bylo poděkováno za dosavadní vzornou a obětavou práci pro klub a pak bylo hlasováním schváleno doplnění výboru o tyto nové členy výboru:  
    Marta Kabátová
  Miroslava Matoušová
  František Kocourek
 9. Klub důchodců přijal na další výroční členské schůzi 19.2.2017 požadavek dosavadní předsedkyně Barbory Zárubové o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů. Bylo ji poděkováno za dosavadní osmnáctiletou vzornou a obětavou práci pro klub a pak bylohlasováním schváleno doplnění o nového člena výboru:   Marcelu Sýkorovou
 10. A dále byla hlasováním schválena do funkce předsedkyně klubu: Alena Kubečková
 11. Dnes tedy máme evidovanou členskou základnu cca 41 členů a tento doplněný devítičlenný výbor:
   
  předsedkyně: Alena Kubečková
   
  členové výboru: Ludmila Zárubová
  Marcela Sýkorová
  Ludmila Matulová
  Marta Kabátová
  Miroslava Matoušová
  Josef Kabát
  Josef Černý
  František Kocourek
   
 12. O své činnosti a hospodaření předkládá Klub důchodců svým členům výroční zprávu
 13. Klub důchodců se řídí schváleným plánem práce.

Činnost klubu a pravidelné akce

   Z obsáhlé a podrobné výroční zprávy o činnosti lze uvést ve stručnosti že členové klubu se schází každý týden ve středu a stále něco vymýšlí a organizují:
 
    zájezdy do ostravských divadel,
     poznávací zájezdy do okolí a na významná poutní místa
     oslavy životních výročí členů klubu.
     výstavky ovoce i ručních prací, různé přednášky a besedy ze zdravovědy
     oslavy velikonoc, stavění máje, Hájovská pouť, krmáš apod.

   Vždy na jaře a na podzim jsou větší úklidové brigády a p. Ludmila Matulová průběžně píše klubovou kroniku.

VÝROČNÍ SCHŮZE KLUBU DŮCHODCŮ NA HÁJOVĚ 19.2.2017

31.07.2017, Ondřej Sýkora 

Uplynul rok a nastal čas bilancování. Členové Klubu důchodců na Hájově se sešli v neděli 19. února na výroční schůzi, aby se také ohlédli za minulým rokem. Schůzi zahájila a řídila p. Ludmila Matulová. Přivítala přítomné a hosty a seznámila nás s programem. Minutou ticha jsme uctili památku za zemřelou členku. Předsedkyně p. Barbara Zárubová poděkovala všem členům za práci pro klub během roku.

Poděkovala též starostovi Ing. B. Majerovi, místostarostce Ing. D. Foriškové a předsedovi osadního výboru p. R. Jurečkovi, kteří naše jednání navštívili, za přízeň a podporu, které se důchodcům od představitelů města a obce dostává.

P. Alena Kubečková seznámila přítomné s kulturní činností v loňském roce a skutečně se toho udalo hodně. Uskutečnili jsme návštěvy ostravských divadel, navštívili jsme děti v mateřské školce u příležitosti Vánoc a Svátku matek, pravidelně vždy popřejeme jubilantům. Naopak muži obdarovali ženy u příležitosti MDŽ. Také jsme pořádali zájezdy autobusem nebo osobními auty. Prostě klub žil naplno. Nechyběla ani každoroční výstava ovoce a výpěstků a spousta jiných společných akcí.

Dalším bodem byly volby. Stávající předsedkyně Barbora Zárubová požádala o uvolnění z funkce a taktéž z výboru. Funkci předsedkyně zastávala 18 let od založení klubu a má obrovský podíl na vzniku a činnosti klubu. Dovedla svou rozvážností a lidským přístupem stmelit kolektiv tolika lidí pro dobrou věc a patří jí za to dík. Poděkovali jsme a paní Zárubovou obdarovali alespoň kytičkou.

Novou předsedkyní jsme zvolili Alenu Kubečkovou a o kulturní činnost se má starat nová členka výboru Marcela Sýkorová. Jsme přesvědčeni, že jednohlasným souhlasem jsme se rozhodli správně.

Pokladní Ludmila Zárubová seznámila přítomné se stavem klubové pokladny a Josef Černý uzavřel oficiální jednání revizní zprávou o kontrole hospodaření.

V diskuzi vystoupili především hosté. Velmi si vážíme toho, že představitelé města si v neděli odpoledne najdou čas, přijdou mezi nás a řeknou nám, co je nového a co si ani v Měsíčníku nepřečteme. Diskuze byla pojata spíše jako beseda plná vzájemných informací. Závěrem se dá říct, že výroční schůze proběhla ve velmi přátelské atmosféře. Zajistila činnost Klubu důchodců na Hájově v dalším období. 

Nadále se budeme podílet na společenské činnosti a jsme ochotni aktivně podporovat představitele našeho města i obce. V tomto duchu mohla řídící schůze jednání ukončit.

 

Jan Matula, člen Klubu důchodců na Hájově

Dokument ke stažení

04.10.2016, Jan Matula 

Hájovští důchodci v r. 2015

 

 

Uběhl rok a zase nastal čas k bilancování. Důchodci se sešli na výroční členské schůzi v neděli 21. února 2016 ve společenské místnosti obecního domu, aby společně zhodnotili uplynulý rok.

Řídící schůze p. Ludmila Matulová přivítala všechny přítomné a hosty. Pozvání přijal starosta

ing. Bohumil Majer, místostarostka ing. Dana Forišková a předseda osadního výboru p. Radomír Jurečka.

 

Předsedkyně klubu p. Barbora Zárubová poděkovala členům za to, co dělají pro úspěšnou činnost klubu, každý podle svých možností. Poděkovala dále městu, konkrétně p. Starostovi, místo starostce a p. Radku Jurečkovi za dobrou spolupráci a přízeň, které se klubu důchodců od našich představitelů dostává. Velmi si této spolupráce považujeme a jsme rádi, když mezi nás přijdou. My se na oplátku zase staráme o výzdobu obecního domu a výsadbu a udržování muškátu na oknech. Přispíváme tím k pěknému prostředí a též jsme byli v rámci soutěže města odměněni. Je samozřejmostí, že se staráme o úklid kuchyně, skladu, praní záclon. Zkrátka to tady udržujeme pěkné.

Předsedkyně popřála všem hodně zdraví v tomto roce. Minutou ticha jsme vzpomněli na 2 zemřelé členy.

 

O tom, co se v minulém roce událo nás informovala p. Alena Kubečková, kulturní referentka. A protože kulturní činnost je velmi pestrá, některá, některé si zvlášť připomeneme.

 

 

Spolupráce s mateřskou školkou Moje Školka v Hájově.

 

 

První lednová středa patří návštěvě mateřské školky . Děti nám předvedou ještě svoji vánoční besídku a v květnu nás zase pozvou na Den matek a vždy nás obdarují milým dárečkem. Předvedly nám čertíky v pekle, sněhové vločky a sněhuláky. Děti byly velmi šikovné a tak jsme je též obdarovali. Spolupráce se školkou si velmi vážíme a jsme za to rádi.

 

MDŽ a velikonoce.

 

Na svátek žen naši muži nikdy nezapomenou. Popřáli nám všechno nejlepší a obdarovali kytičkou. Potěšilo nás to. Za to na velikonoce si přinesli tatary a všechny nás vyšlehali a také jarně navoněli, abychom byly zdravé.

 

Exkurze a zájezdy:

 

V červnu jsme se vydali do Sklenova na prohlídku vodního mlýny p. Ondříčka. I když je to jen za kopcem, mnozí z nás tam nikdy nebyli. Ještě z dětských let si vzpomínáme, že jsme po žních jeli kravským povozem přes Řehůvku semlít Ondříčkovi mouku. Majitelé nás přivítali štamprličkou, provedli mlýnem a řekli spoustu zajímavosti. Věnovali se nám k plné spokojenosti. Mlýn už funkční není, ale za prohlídku určitě stojí. Poděkovali jsme a přesunuli se na druhou část exkurze na kvasnicové pivo. Je to jen kousek, byl krásný den a nám pod břízami velmi chutnalo. Byli jsme tam auty, na bicyklech nebo pěšky. Jak kdo.

Druhý zájezd byl také v červnu a jeli jsme autobusem do arboreta v Bílé Lhotě za Olomoucem. Prošli jsme se krásnou zahradou různých stromů, keřů a květin. Bylo hezky a o to více jsme si prohlídky užili. Cestou jsme se zastavili v Lošticích na tvarůžky a pak pokračovali do Olomouce do arcibiskupského paláce, který je moc pěkný. Zájezd se všem velmi líbil. Přálo nám i počasí.

V září jsme si to namířili osobními auty směr Frenštát. Nejdříve jsme navštívili muzeum v bývalé škole Na Kopané, kde je výstava obrazů malíře Bartoše. Je to pozoruhodné dílo, zejména jeho malované kalendáře s pranostikami. Další zastávkou byl pohankový mlýn p. Šmajstrly. Před vlastní prohlídkou nás mlynář usadil v prostorném sále, nabídl nám kávu, pečivo a křupali jsme všichni pohanku o které tvrdil, že je moc zdravá, což všichni víme. Teprve potom následovala dlouhá a obsáhlá přednáška mlynáře nejen o pohance ve zdravé výživě, jeho mlýně, ale i o tom, jak se pohanka zpracovává ve světě. Bylo to moc zajímavé. Pak jsme si prohlédli mlýn, nakoupili pohanku, mouku z pohanky, ale i kmín, mák a jiné produkty.

 

Na čem jme si pochutnali.

 

Na Svatý Duch jsme smažili „vaječinu“ ve velkém. Ze 138 vajíček. A že máme dobré kuchařky, tak moc chutnala a snědla se všechna. Bez ohledu na cholesterol.

V létě jsme využili pěkného počasí a uvařili pod pergolou kotlíkový guláš. V pěkném prostředí jsme pobyli až do večera.

Dostali jsme sponzorský dar na nákup pstruhů. Zajeli jsme do obory je nachytat a připravili ke smažení. Naše výborné kuchařky je připravily a byla to zkrátka pochoutka. Peníze nám vyšly, tak jsme to zopakovali i v listopadu. Děkujeme sponzorovi, že na nás myslel.

Na hukvaldskou pouť nás chodí málo, tak ženy uvařily výbornou „vařonku“ a to nám pouť připomnělo.

 

Výstava ovoce, zeleniny a zahradních produktu.

 

V listopadu jsme uspořádali výstavku ovoce, zeleniny a toho, co se na zahrádkách urodilo. I když minulý rok byl extrémně suchý, dá se říct, že kvalitě ovoce to jen prospělo. Krásně vybarvená jablíčka a hrušky byly toho dokladem. Byla radost pohledět. Obdivovali jsme krásné kedlubny giganty, pastinák, celer, papriky feferonky, sušené ovoce a dokonce i mišpule, džemy, marmelády a též ovoce v tekutém stavu. Všechno jsme samozřejmě zařadili podle odrůd, ohodnotili, ochutnali. Na výstavce jsme se podíleli všichni a spokojenost byla veliká.

 

Vánoční čas.

 

Mikuláš přijel s čerty a andělem v kočáře taženým černými koňmi. Přivezl dětem dárky a spolu s představiteli obce rozsvítil krásný vánoční strom, na který je z klubu pěkně vidět. Vánoční stromek jsme si nastrojili i my a postavili betlém. Je to vzpomínka na p. Václava Sýkoru, který jej vyrobil a důchodcům daroval. Stoly jsme vyzdobili větvičkami jmelím a rozsvítili svíčky. A k této vánoční atmosféře patří i ochutnávka cukroví a došlo i na koledy.. Tak jsme si užili krásného vánočního času a rozloučili se se starým rokem.

 

 

Jubilanti.

 

Kulaté a půlkulaté životní jubilea stojí za to trošku oslavit. Proto vždy obdarujeme jubilanty dárkem a kytičkou, popřejeme všeho nejlepšího a přiťukneme na zdraví.

 

V letošním roce se dožili životních výročí tito naší členové.

 

60 let Václav Lys

 

75 let Miroslav Chuděj

 

80 let Agnes Černá

 

90 let Alois Kabát

 

90 let Drahomíra Filipová

 

Pokladní p. Ludmila Zárubová nás seznámila se stavem financí a p. Josef Černý potvrdil bezchybné hospodaření.

 

Diskuze.

 

V diskuzi vystoupili naší hosté a informovali nás o spoustě věcí, kterými město i obce žijí. Pan starosta hovořil o rekonstrukci Katolického domu, o využití zahrady kláštera i připravovaných kulturních akcích. Detailně se také zmínil o všech investičních akcích města a připravovaných rekonstrukcích. Přiblížil také program města „Dědictví města Příbora“ a co přináší občanům.

Paní místo starostka nás seznámila se změnami v oblasti sociální péče a péče o seniory a také s připravovanou službou „senior taxi“ pro dopravu k lékaři. Pro důchodce velice přínosné a velmi oceňujeme její plánovanou působnost i v přidružených obcích. Také hovořila o různých podomních podvodnících, kteří se zaměřují především na seniory a doporučila nám přednášku Městské policie s praktickou ukázkou, jak se před takovými lidmi bránit.

Předseda osadního výboru p. Radek Jurečka kromě jiného uvedl, že je ukončena rekonstrukce kulturního domu v Hájově, která byla započata v roce 2009 a ukončena v roce 2015. Kulturní dům tak plně slouží občanům a to včetně tzv. „vinárny“ v suterénu a upravených sklepních prostor. Ocenil také, že se členové klubu podílejí na kulturních a společenských akcích v obci, organizují zájezdy a návštěvy ostravských divadel pro své členy i ostatní občany a starají se o květinovou výzdobu. Paní Marta Kabátová vede místní knihovnu a Mirka Matušová a Jan Matula jsou kronikáři obce.

 

A jelikož jsme vyčerpali program výroční členské schůze, řídící p. Matulová poděkovala všem za účast a s optimistickým přáním, že už bude jenom lépe, schůzi ukončila.

 

 

 

Autor: Jan Matula

člen Klubu důchodců v Hájově

 

 

13.05.2015, Břetislav Sýkora 

Klub důchodců v Hájově v r. 2014 - výroční schůze.

 

V neděli 22. února 2015 bilancovali a uzavřeli důchodci v Hájově rok 2014 na své výroční členské schůzi. Program schůze byl standartní. Volba nového výboru se po dohodě nekonala.

 

 • Zahájení

 • Informace o činnosti Klubu důchodců za r. 2014

 • současný stav financí

 • revizní zpráva

 • Plán činnosti na r. 2015

 • Diskuse, různé a závěr

Schůzi řídila paní Ludmila Matulová, přivítala všechny přítomné a hosty, paní místostarostku městského úřadu ing. Danu Foriškovou a předsedu osadního výboru pana Radka Jurečku.

Na programu bylo obsáhlé hodnocení předešlého roku 2014 a také jsme byli seznámeni s připravovanými kulturními akcemi na letošní rok 2015.

Paní Alena Kubečková „prošla“ celý minulý rok a prezentovala bohatou činnost klubu.

 

 • Leden - společné přivítání nového roku.

  Pokračujeme ve spolupráci s mateřskou školkou. Děti nám připravily a předvedly vánoční besídku. Pokračujeme tak v dlouholeté spolupráci a oboustranném obohacování činnosti.

 

 • Únor - tradiční společenský večírek. Je to náhrada společenského plesu, na který již nemáme síly. Jako každoročně naše ženy připravily večeři a ostatní pohoštění. Nechybělo ani čepované pivo. Při zpěvu jsme prožili krásné odpoledne a večer.

          V neděli 9. února byla výroční členská schůze.

 

 • Březen - tradičně jsme k MDŽ uctili naše ženy za práci a starostlivost o nás.

 

 • Duben - zájezd do divadla na Noc v Benátkách.

  Atmosféru svátků jsme si navodili tradičně malováním vajíček u nás v klubu. Hlavně jsme ale předvedli den tradic v naší mateřské školce. Předváděli jsme malování vajíček a pletení „tatarů“ nejen dětem, ale i rodičům. Vedení školky nás také překvapilo přítomnosti redaktorky rozhlasu Ostrava, která z této akce vytvořila pořad.

  Také my v klubu jsme oslavili Velikonoce a připravili jsme si grilované klobásy.

 

 • Květen - na Svátek matek nám děti ve školce na oplátku připravily krásné vystoupení.

 

 • Červen - jako každoročně jsme měli svatodušní vaječinu ze 147 vajec a pěkné posezení na výletišti.

 

 • Červenec - využili jsme pěkného počasí, uvařili guláš a poseděli pod pergolou opět v přírodě.

  Paní Kubečkové se podařilo zajisti v jednom dni exkurzi v automobilce HYUNDAI a v pivovaru v Nošovicích. Zájezd jsme ukončili v Kozlovicích Na fojství. Byla to velice zajímavá akce důchodců do nám vesměs již neznámého „nového světa“.

 

 • Srpen - také pouť jsme oslavili řízkem s bramborovým salátem a čepovaným pivem.

 

 • Září - v městské soutěži O nejlepší výzdobu jsme za výzdobu obecního domu získali 1. místo. Finanční odměnu použijeme na nákup nových rostlin na příští rok. V této souvislosti je třeba vyzvednout práci členů, kteří se na výzdobě podíleli v průběhu celého roku.

  Další akci byl zájezd do Brna. Lodí po přehradě a pak jsme si prohlédli zámek Veveří.

  Městská policie nám za přítomnosti herců předvedla různé situace, do kterých se můžeme dostat, na co máme být jako senioři opatrní a případně se i bránit. Vše bylo podáno humornou formou a jsme za takovou preventivní akci rádi.

 

 • Říjen - také na krmáš jsme si připravili vepřové se zelím, knedlíkem a k tomu čepované pivo.

 

 • Listopad - i když kvalita ovoce nebyla tohoto roku dobrá, přesto jsme si výstavu udělali. Sešlo se pěkných výpěstků, nejen ovoce, ale i zeleniny a také produktu, které jsme ze zahrad napálili. Všechno se řádně ochutnalo.

  Městská policie nám zprostředkovala praktickou ukázku odborníků jak se bránit při případném napadení. Dostali jsme na obranu alarm a pepřové spreje.

 

 • Prosinec - u přiležitosli tradiční hukvaldské pouti byla v klubu „vařonka“ a k tomu klobásník. To byla naše první prevence na sychravé počasí a dlouhé večery. Ochutnavala se také zavařená červená řepa. Bez vyhlášení vítěze.

  K ukončení roku jsme si užívali v krásném prostředí našeho klubu vánoční pohodu při svíčkách, rozžatém stromečku a betlému.

 

 • S optimismem a novou sílou do Nového roku.

 

 

V průběhu roku jsme společně oslavili řadu živitních výročí našich členů.

 

diamantovou svatbu manželé Agnes a Josef Černí

 

65 let Břetislav Sýkora

 

70 let Věra Blažková

Miroslava Matoušová

Stanislav Kabát

Alena Kubečková

 

75 let Josef Kabát

Barbora Zárubová

 

80 let Oldřich Kocourek

 

85 let Drahomíra Polášková

 

 

Co na závěr?

Je třeba poděkovat za podporu a přízeň Městskému úřadu v Příboře a Osadnímu výboru v Hájově. Velice si ceníme jakou hodnotu mají zájmové organizace u vedení města. Pro činnost na vesnici jsou tyto organizace zcela nepostradatelné. My na oplátku nabízíme spolupráci při společenském dění ve městě a obci.

 

Za práci v klubu si zaslouží poděkování všichni členové. Ale zvlášť bych vyzdvihl všechny kdo se např. podílejí na výzdobě obecního domu. Je to nenápadná práce, ale výsledek je nepostradatelný.

Ocenit je třeba především celoroční práci Aleny Kubečkové, jako „tahouna“ veškerého dění. Bez ni se v klubu beobejde vůbec nic. Děkujeme a přejeme neutuchající vitalitu i nadále.

Pokračovat by jsme mohli od jednoho k druhému, ale alespoň ještě díky Josefu Kabátovi za ono nenápadné a obětavé tam to, tam ono.

Vůbec ale nemohu neocenit všechny naše ženy za přípravu občerstvení a každotýdenní úklid a zajištění společné pohody.

 

A ještě jeden vzkaz. Další občané odcházejí do důchodu a proto by je chtěl pozvat do naší společnosti. Člověk je tvor společenský. Od věků patří do kolektivu a v kolektivu je i stárnutí přijemnější. Nabízíme, když už nic jiného, každý týden posezení a popovídaní s přáteli, zájezdy do divadla, vlastivědné zájezdy a spoustu jiných společenských akcí.

Přijďte! Budete vítání.

                                                                                                  Břetislav Sýkora

Hájovští důchodci v roce 2013 dle výroční členské schůze

06.05.2014, Břetislav Sýkora 

Každoročně se scházejí členové Klubu důchodců v Hájově na výroční členské schůzi. Tentokrát to bylo v neděli 9 února 2014 v 15.00 hod. ve společenském salónku obecního domu na Hájově s tímto programem:

 • Zahájení

 • Informace o činnosti Klubu důchodců za r. 2013

 • současný stav financí

 • revizní zpráva

 • Plán činnosti na r. 2014

 • Diskuse, různé a závěr

Na programu bylo obsahlé hodnocení předešlého roku 2013 a také jsme byli seznámeni s připravovanými kulturními akcemi na letošní rok 2014. Schůzi řídila paní Ludmila Matulová, přivítala všechny přítomné a hosty.
Členové klubu žijí celoročně pestrým společenským životem. Pravidelně na Vánoce a Svátek matek přijmou pozvání dětí z mateřské školky, které se představí vždy s pěkným kulturním programem. Také nás vždycky obdarují malým dárečkem a my je zase odměníme nějakou sladkostí. Velice si vážíme spolupráce s mateřskou školkou a paní ředitelkou, vždyť děti a senioři mají k sobě tak blízko.

Paní Alena Kubečková připomněla co jsme společně v minulém roce prožili. Byl to rok bohatý i na kulatá výročí našich členů. Několikrát ročně také navštěvujeme ostravská divadla a vstupenky nabízíme i ostatním spoluobčanům, abychom obsadili autobus. Svou činností též přispíváme ke zkrášlení naší obce. Staráme se o výsadbu a udržování truhlíků s muškáty, které jsou umístěny na oknech obecního domu.

 • Leden - přivítali jsme Nový rok a popřáli si vše dobré. Děti v mateřské školce nám připravily vánoční besídku, která se nám líbila. Od děti jsme dostali malý dárek a my tam také nejdeme po prázdnu. Spolupráce se školkou se nám líbí a moc si toho vážíme.

 • Únor - 2 února 2013 jsme se sešli na našem tradičním společenském večírku. Připravili jsme si řízky s bramborovou kaši, jednohubky, zákusky, nechyběla tombola a čepované pivo. Při zpěvu jsme prožili krásné odpoledne a večer. Na výroční schůzi 17. února 2013 za přítomnosti předsedy OV p. Jurečky jsme zhodnotili minulý rok 2012 a naplánovali další kulturní činnost. Také jsme oslavili sedumdesatiny Ludmily Matulové

 • Březen - muži obdarovali ženy při příležitosti MDŽ karafiátem.
  Navštívili jsme divadlo „ Čardášová princezna“.
  Paní Josef Černý oslavil 80 let !

Naší členové klubu : Jan Matula, Břetislav Sýkora a Alois Matula učili děti v MŠ plést pomlazkové tatary. Upletli jich 55.

 • Duben - na Velikonoce jsme přivítali svátky jara šmigrustem a opékaním klobásy na víně.
  Paní Božena Kabátova oslavila 80 let a Alois Kabát 88 let!

Byla také beseda : Sociální zabezpečení ( ing. Forišková a p. Lenka Filipcová )

 • Květen - Den matek jsme oslavili ve školce. Na Svatodušní svátky byla tradičně vaječina.
  Jeli jsme také do ostravského divadla: Sen noci svatojanské.
  Paní Trudě Kabátové jsme byli přát k 85 letům doma !

 • Červen -Uskutečnili jsme zájezd do Hrabyně a do železáren Dolní Vítkovice Výletnicí byli spokojeni i když bylo deštivo.
  Opékali jsme klobásy pod pergolou.

 • Červenec - uvařili jsme si pod pergolou guláš.
  Paní Věra Kabátova oslavila 70 let a pán Antonín Čevela oslavil 80 let!

 • Srpen - na hájovskou pouť jsme si uchystali pečené kuře s bramborem a oblohou a čepované pivo.
  Oslavili jsme 15 výročí založení našeho klubu v sále kulturního domu. Byla hudba i pohoštěni. Byli i hoste: Starosta města ing. M. Strakoš, místostarostka ing. Forišková a předseda OV Radek Jurečka s choti.

 • Září - Uskutečnili jsme zájezd na Velehrad - Buchlovice - vinný sklep Polešovice. Zájezd se vydařil. Dále jsme oslavili výročí 75 let paní Ludmily Zárubové.

 • Říjen - na krmáš jsme si udělali uzené, zeli s knedlíkem čepované pivo.
  Dostali jsme opět odměnu 400,- Kč za výzdobu oken Obecního domu. Peníze jsme použili na nákup zeminy a hnojiva do květináčů.

 • Listopad - připravili jsme si výstavu ovoce a zeleniny s degustací.
  Udělali jsme si zájezd do divadla: „ Romeo a Julie“
  Na sv. Ondřeje děvčata uvařila výbornou vařonku a k tomu byly koblihy.

 • Prosinec - ustrojili jsme vánoční stromeček, rozžali svíčky a postavili Betlém.
  V takovém krásnem prostředí jsme prožívali svátky vánoční.


Paní Alena Kubečková i Barbora Zárubová ještě poděkovaly oslavencům za výborné pohoštění. Také poděkovaly Osadnímu výboru a městu za podporu našeho klubu i za finanční dotace. Dále poděkovaly všem, kteří klubu průběžně a celoročně pomáhají v činnosti.

 

Hájovští důchodci v roce 2012 dle výroční členské schůze

17.04.2013, Vlastimil Matula 

Každoročně se scházejí členové Klubu důchodců v Hájově na výroční členské schůzi. Tentokrát to bylo v neděli 17 února 2013 v 15.00 hod. ve společenském salónku obecního domu na Hájově s tímto programem:

 • Zahájení
 • Informace o činnosti Klubu důchodců za r. 2012
 • současný stav financí
 • revizní zpráva
 • Plán činnosti na r. 2013
 • Diskuse, různé a závěr

Na programu bylo obsahlé hodnocení předešlého roku 2012 a také jsme byli seznámeni s připravovanými kulturními akcemi na letošní rok 2013. Schůzi řídila paní Ludmila Matulová, přivítala všechny přítomné a hosty.
Členové klubu žijí celoročně pestrým společenským životem. Pravidelně na Vánoce a Svátek matek přijmou pozvání dětí z mateřské školky, které se představí vždy s pěkným kulturním programem. Také nás vždycky obdarují malým dárečkem a my je zase odměníme nějakou sladkostí. Velice si vážíme spolupráce s mateřskou školkou a paní ředitelkou, vždyť děti a senioři mají k sobě tak blízko.

Paní Alena Kubečková připomněla co jsme společně v minulém roce prožili. Byl to rok bohatý i na kulatá výročí našich členů. Několikrát ročně také navštěvujeme ostravská divadla a vstupenky nabízíme i ostatním spoluobčanům, abychom obsadili autobus. Svou činností též přispíváme ke zkrášlení naší obce. Staráme se o výsadbu a udržování truhlíků s muškáty, které jsou umístěny na oknech obecního domu.

 • Leden - přivítali jsme Nový rok a popřáli si vše dobré. Děti v mateřské školce nám připravily vánoční besídku, která se nám líbila. Od děti jsme dostali malý dárek a my tam také nejdeme po prázdnu. Spolupráce se školkou se nám líbí a moc si toho vážíme.
  Jubilejních 70 let oslavil v lednu Vlastimil Matula. Také jsme se sešli na našem tradičním společenském večírku. Připravili jsme si řízky s bramborovou kaši, jednohubky, zákusky, nechyběla tombola a čepované pivo. Při zpěvu jsme prožili krásné odpoledne a večer.
 • Únor - Na výroční schůzi za přítomnosti mistostarostky ing. Foriškové a předsedy OV p. Jurečky jsme zhodnotili minulý rok 2011 a naplánovali další kulturní činnost.
  Navštívili jsme divadlo v Ostravě „Její pastorkyňa“
  Uskutečnili jsme besedu s Městskou policii a BESIPem na téma „ Bezpečnost seniorů na silnici“
 • Březen - muži obdarovali ženy při příležitosti MDŽ karafiátem.
  Navštívili jsme divadlo „ Polská krev“.
  Paní Eliška Sýkorová oslavila 80 let !
 • Duben - na Velikonoce jsme přivítali svátky jara šmigrustem a opékaním klobásy na víně.
  Navštívili jsme divadlo „Pygmalion“
  Paní Marie Drozdová slavila 60 let !
  Paní Julie Žábenská slavila 80 let !
 • Květen - Den matek jsme oslavili ve školce. Na Svatodušní svátky byla tradičně vaječina ze 144 vajec.
  Pan Stanislav Červenka slavil 70 let !
  Paní Dana Kocourková slavila 65 let !
 • Červen - Kulturní komise OV a školka organizovali oslavu 125 let od založení školy na Hájově. Děti měly pro rodiče program na školním hřišti a potom oslava pokračovala na výletišti. Náš klub přispěl napečením koláčů.
  Uskutečnili jsme zájezd na Macochu, Křtiny a Olomouce. Výletnicí byli spokojeni.
  Pan Alois Matula slavil 65 let !
 • Červenec - uvařili jsme si pod pergolou guláš. Počasí nic moc, ale guláš byl príma !
  Udělali jsme brigádu na vyčištění podlahové krytiny - koberce.
  Paní Marie Jalůvková oslavila 80 let !
 • Srpen - na hájovskou pouť jsme si uchystali pečené kuře s bramborem a oblohou a čepované pivo.
  Uskutečnili jsme zájezd do Velkých Karlovic a na Kohútku. Při krásnem počasí jsme poznali část Beskyd a odnesli si krásný zážitek.
 • Září - bylo pěkné počasí, tak jsme si opekli pod pergolou špekáčky.
 • Říjen - na krmáš jsme si udělali řízek a bramborový salát a čepované pivo.
  Dostali jsme odměnu 400,- Kč za výzdobu oken Obecního domu. Peníze jsme použili na nákup zeminy a hnojiva do květináčů.
  Paní Marta Krestová oslavila 60 let !
 • Listopad - připravili jsme si výstavu ovoce a zeleniny s degustací. Úroda byla dobrá, bylo co vystavovat.
  Dr. Jelínek k nám přišel pobesedovat o Aljašce.
  Udělali jsme si zájezd do Těšína s předvánočním nákupem.
  Na sv. Ondřeje děvčata uvařila výbornou vařonku a k tomu byly koblihy.
 • Prosinec - ustrojili jsme vánoční stromeček, rozžali svíčky a postavili betlém.
  V takovém krásnem prostředí jsme prožívali svátky vánoční.
  Pan František Kocourek oslavil 70 let !

Paní Alena Kubečková i Barbora Zárubová ještě poděkovaly oslavencům za výborné pohoštění. Také poděkovaly Osadnímu výboru a městu za podporu našeho klubu i za finanční dotace. Dále poděkovaly všem, kteří klubu průběžně a celoročně pomáhají v činnosti.

Vlastimil Matula

Vstup do administrace